Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

 

 

 

 

 

 

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné“

 

 

 

Operačný program:2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

          Opatrenie:2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Prijímateľ:         Obec Osadné, Osadné č. 100, 067 34 Nižná Jablonka

IČO:                  00323357

 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Výška Poskytnutého príspevku: 43 306,51  €

Začiatok realizácie prác: 05.06.2014

Dátum  ukončenia prác:12.02.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Osadné

 

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 50 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov.

          Taktiež bolo vymenené RVO v počte 1 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu        

          osvetľovacej sústavy.

 Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

 

Aktuálny stav projektu: Dňa 29.05. 2014 bola podpísaná Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác s víťazom verejného obstarávania. Následne bola zmluva spolu s jej prílohami zaslaná na formálnu kontrolu na SIEA. Dňa 05.06.2014 bolo protokolárne odovzdané stavenisko dodávateľovi prác. Práce na stavbe boli ukončené dňa 26.01.2015 a dielo bolo protokolárne odovzdané do užívania obce. Dňa 12.02.2015 bol oficiálne ukončený projekt aj po finančnej stránke.