Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

          

           

Názov projektu: Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch

Názov programu:                Program cezhraničnej spolupráce V – A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Číslo projektu:                    PLSK.01.01.00-18-0168/17-00

Vedúci partner: FundacjaBieszczadzkiejKolejkiLešnejCisna (PL)

Partner P 1: Obec Zemplínske Hámre (SK)

Partner P 2: Obec Osadné (SK)

Plánované začatie projektu: 01.05.2019

Plánované ukončenie projektu: 30.04.2022

Celková hodnota projektu: 1 382 018,90,- EUR (z toho finančný príspevok EÚ: 1 112 330,01.- EUR)

Spolufinancované z fondov Európskej únie (85 %) – Európsky fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10%)

Web stránka programu: https://sk.plsk.eu/

Web stránky partnerov projektu:VP: http://kolejka.bieszczady.pl/

P1:www.zemplinskehamre.sk

P2:www.osadne.ocu.sk

Stručné informácie o projekte:      

V projekte sa predpokladajú 4 úlohy:

  • obnova kultúrneho dedičstva lesnej železničky Snina – Vihorlat a Bieščadskej  úzkorozchodnej železnici
  • budovanie sprievodnej infraštruktúry na lesnej železničke Snina – Vihorlat a Osadné - Udava
  • cyklus produktov propagujúcich históriu železničiek moderne a pútavo
  • vytváranie cezhraničného partnerstva a propagačných aktivít 

Hlavné výsledky projektu:

Výstavba oceľovej haly na rozšírenie skanzenu a ochranu historických exponátov úzkorozchodnej Majdan spolu s údržbou a ochranou exponátov (PL)

Vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie ako moderného spôsobu dostupnosti informácií o Bieščadskej úzkorozchodnej železnici (PL)

Kúpa a inštalácia interaktívnych monitorov s turistickými informáciami na stanici železničky v Majdane (PL)

Organizovanie školení pre hlavných regionálnych aktérov cestovného ruchu z Poľska a Slovenska, týkajúcich sa oblasti, ktorým sa projekt venuje (PL a SK)

Rekonštrukcia časti trasy bývalej lesnej úzkokoľajky Snina – Vihorlat v k.ú. Zemplínske Hámre (SK)

Výstavba stanice/depa a kúpa cestného kolesového vláčika v Zemplínskych Hámroch (SK)

Vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie s rozšírenou realitou pre časť úzkokoľajky Snina – Vihorlat (SK)

Výstavba turistického informačného centra v Osadnom (SK)

Ekologické turistické prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom systémom bike-sharing (SK)

Vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie s rozšírenou realitou pre úzkokoľajku Osadné – Udava (SK)

Hlavný cieľ projektu:

  • vytvorenie spoločného poľsko-slovenského produktu cestovného ruchu na báze existujúcich a zaniknutých lesných úzkokoľajových železníc v Karpatoch.

Špecifické ciele projektu:

1. Propagácia spoločného turistického produktu založeného na spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve.

2. Zachovanie historických úzkokoľajových železníc a ich histórie na Slovensku a Poľsku.

3. Zvýšenie konkurencieschopnosti turistickej ponuky zavedením nových, inovatívnych produktov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné“

 

 

 

Operačný program:2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

          Opatrenie:2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Prijímateľ:         Obec Osadné, Osadné č. 100, 067 34 Nižná Jablonka

IČO:                  00323357

 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Výška Poskytnutého príspevku: 43 306,51  €

Začiatok realizácie prác: 05.06.2014

Dátum  ukončenia prác:12.02.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Osadné

 

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 50 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov.

          Taktiež bolo vymenené RVO v počte 1 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu        

          osvetľovacej sústavy.

 Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

 

Aktuálny stav projektu: Dňa 29.05. 2014 bola podpísaná Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác s víťazom verejného obstarávania. Následne bola zmluva spolu s jej prílohami zaslaná na formálnu kontrolu na SIEA. Dňa 05.06.2014 bolo protokolárne odovzdané stavenisko dodávateľovi prác. Práce na stavbe boli ukončené dňa 26.01.2015 a dielo bolo protokolárne odovzdané do užívania obce. Dňa 12.02.2015 bol oficiálne ukončený projekt aj po finančnej stránke.