Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

 Obec Osadné,  067 34  Osadné  100

 

OZNÁMENIE

o vymenovaní zapisovateľa

 

            V súlade s § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom obce Osadné,   Mgr. Róbertom Mikuláškom, vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, Viera Lukáčová.

            Zapisovateľku miestnej volebnej komisie je možné zastihnúť na adrese Osadné č. 64, telefónne číslo 057/7798459 alebo na emailovej adrese: obec.osadne@azet.sk.

           

V Osadnom, 30.08.2018

                                                                                         Mgr. Róbert Mikuláško

                                                                                                  starosta obce

 

 

 Obec Osadné, 067 34 Osadné 100

 

OZNÁMENIE

o zverejnení emailovej adresy

 

         Obec Osadné oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, pre voľby do orgánov samosprávy obci .

 

Emailová adresa: obec.osadne@azet.sk

 

V Osadnom, 30.08.2018

 

                                                                                         Mgr. Róbert Mikuláško

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné“

 

 

 

Operačný program:2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

          Opatrenie:2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Prijímateľ:         Obec Osadné, Osadné č. 100, 067 34 Nižná Jablonka

IČO:                  00323357

 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Výška Poskytnutého príspevku: 43 306,51  €

Začiatok realizácie prác: 05.06.2014

Dátum  ukončenia prác:12.02.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Osadné

 

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 50 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov.

          Taktiež bolo vymenené RVO v počte 1 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu        

          osvetľovacej sústavy.

 Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

 

Aktuálny stav projektu: Dňa 29.05. 2014 bola podpísaná Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác s víťazom verejného obstarávania. Následne bola zmluva spolu s jej prílohami zaslaná na formálnu kontrolu na SIEA. Dňa 05.06.2014 bolo protokolárne odovzdané stavenisko dodávateľovi prác. Práce na stavbe boli ukončené dňa 26.01.2015 a dielo bolo protokolárne odovzdané do užívania obce. Dňa 12.02.2015 bol oficiálne ukončený projekt aj po finančnej stránke.