Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 Obce Osadné

Obecné zastupiteľstvo v Osadnom svojim uznesením č. 12 zo dňa 09.12.2018 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Osadné na deň 22.2.2019.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

2. náležitosti prihlášky :

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

3. ďalšie predpoklady :

 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Osadné zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Osadné, Osadné č. 100, 067 34 p. Nižná Jablonka,  najneskôr 14 dní pred voľbou t.j. do 8.2.2019 do 15 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Osadnom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania : 1. marca 2019

Spôsob voľby hlavného kontrolóra:

 1. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Pracovný pomer bude uzavretý na 6 hodín mesačného úväzku pracovného času.

 

V Osadnom, dňa 11.12.2018                        

 

                                                                              Mgr. Róbert Mikuláško

                                                                                        starosta obce                           

 

           

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné“

 

 

 

Operačný program:2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

          Opatrenie:2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Prijímateľ:         Obec Osadné, Osadné č. 100, 067 34 Nižná Jablonka

IČO:                  00323357

 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Výška Poskytnutého príspevku: 43 306,51  €

Začiatok realizácie prác: 05.06.2014

Dátum  ukončenia prác:12.02.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Osadné

 

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 50 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov.

          Taktiež bolo vymenené RVO v počte 1 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu        

          osvetľovacej sústavy.

 Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

 

Aktuálny stav projektu: Dňa 29.05. 2014 bola podpísaná Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác s víťazom verejného obstarávania. Následne bola zmluva spolu s jej prílohami zaslaná na formálnu kontrolu na SIEA. Dňa 05.06.2014 bolo protokolárne odovzdané stavenisko dodávateľovi prác. Práce na stavbe boli ukončené dňa 26.01.2015 a dielo bolo protokolárne odovzdané do užívania obce. Dňa 12.02.2015 bol oficiálne ukončený projekt aj po finančnej stránke.